EK Kortingsknaller! Scoor 17 oefen-examens voor maar €9,90!
5/5
Al 50 jaar de allerbeste in verkeerstheorie

Algemene voorwaarden

[Click here for english version]

VekaBest verkeersleermiddelen B.V., kantoorhoudende te 5684 PT Best, De Dieze 22, ingeschreven in het register gehouden door de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 17046292 hanteert de navolgende algemene voorwaarden:

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. VekaBest verkeersleermiddelen B.V., hierna VekaBest

De ondernemer die bedrijfsmatig verkeersleermiddelen verkoopt. Deze algemene voorwaarden gelden ten aanzien van alle werkzaamheden van VekaBest, VTO vervoer & logistiek, theorie-leren.nl en theorie-blokken.be.

2. Aanbieding

Iedere offerte van VekaBest betreffende het verkopen en/of leveren van producten en/of diensten.

3. Overeenkomst

Ieder verkoop- en leveringscontract dat tussen opdrachtgever en VekaBest tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van het contract, niet zijnde een aanbieding.

4. Producten en diensten

Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen opdrachtgever en VekaBest.

5. Voorwaarden

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 

6. Opdrachtgever/wederpartij

Degene die met VekaBest een overeenkomst is aangegaan tot het leveren of ter beschikking stellen van enige goederen en/of elektronische producten danwel het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, hetzij rechtstreeks, via een derde, danwel middels een door VekaBest ingeschakeld verzend- en incassobedrijf, alsook degene die een aanbieding in de zin van lid 2 heeft aangevraagd of ontvangen.

7. Opdracht

Iedere opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden zoals bedoeld in lid 1 van de opdrachtgever aan VekaBest.

8. Overeenkomst op afstand

Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

9. Techniek voor communicatie op afstand

Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

10. Bedenktijd

De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 

11. Consument

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en overeenkomst op afstand die betrekking heeft op door VekaBest, te leveren producten en/of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2          Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VekaBest waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2.3          Indien naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.

2.4          Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5          De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6          Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. VekaBest en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.7          Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden wordt geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen binnen deze algemene voorwaarden, dan dient de deze situatie te worden beoordeeld of worden uitgelegd naar de geest van de algemene voorwaarden.

2.8          Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van VekaBest.

2.9          In geval van wijzigingen ten aanzien van deze algemene voorwaarden zullen steeds de voorwaarden van toepassing zijn zoals deze gelden ten tijde van de overeenkomst danwel offerte.

2.10        Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3: Offertes, Aanbiedingen, overeenkomsten

3.1          Alle door VekaBest uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt óf in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2          Alle door VekaBest uitgebrachte aanbiedingen danwel offertes gelden gedurende 30 dagen na dagtekening van de aanbieding danwel offerte, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk een andere termijn voor aanvaarding is vastgelegd. Indien een offerte of aanbieding van VekaBest een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door opdrachtgever wordt aanvaard, heeft VekaBest recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen.

3.3          De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4          Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.5          Een offerte of aanbieding vervalt eveneens indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar blijkt bij de leveranciers van VekaBest.

3.6          Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte samples strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van VekaBest.

3.7          VekaBest kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen of offertes van VekaBest ontheffen haar dan ook van de nakomingsplicht en /of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na totstandkoming van de overeenkomst.

3.8          Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is VekaBest daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VekaBest anderszins aangeeft.

3.9          Een samengestelde prijsopgave verplicht VekaBest niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.10        Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.11        In de offerte/overeenkomst wordt tenminste het navolgende vastgelegd: 

–              naam van de opdrachtgever;

–              datum van de overeenkomst/offerte;

–              omschrijving van de opdracht met inhoud van productomschrijving;

–              kwaliteit- kwantiteitsomschrijving;

–              de geraamde datum van levering/uitvoering;

–              de hoogte van een eventuele borgsom;

–              het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden;

–              eventuele bijzondere voorwaarden;

–              termijnen en wijzen van betaling.

3.12        De overeenkomst tussen VekaBest en opdrachtgever komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) of elektronische bestelling, inschrijving of opdracht bij VekaBest en na schriftelijke aanvaarding van deze bestelling door VekaBest. Opdrachtgever aanvaardt bij de overeenkomst uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden.

3.13        De in het vorige lid genoemde aanvaarding door VekaBest kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden.

3.14        Op VekaBest rust geen enkele verplichting om opdrachtgever middelen ter beschikking te stellen te zake invoerfouten door opdrachtgever te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van opdrachtgever zoals deze door VekaBest is ontvangen als juist. Invoer- en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

Artikel 4: Prijzen

4.1          Alle prijzen zoals vermeld in de overeenkomst zijn in euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele extra kosten zoals onder andere reis- en verblijf-, installatie-, montage-, transport-, of verzend- en administratiekosten zijn niet in de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

4.2          De in de aanbiedingen of offertes van VekaBest weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren De prijzen zoals VekaBest deze in haar brochures danwel op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Indien na de (order)bevestiging één of meerdere van deze factoren wijzigen, is VekaBest gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden, tenzij de verhoging van de prijs voortvloeit uit de bevoegdheid of verplichting ingevolgde de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Indien VekaBest de ontbindingsverklaring niet binnen acht dagen na ontvangst door opdrachtgever van de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1          De overeenkomst wordt door VekaBest naar beste inzicht en vermogen op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap uitgevoerd.

5.2          De overeenkomst tussen VekaBest en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.3          VekaBest heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.4          VekaBest is gerechtigd om, indien noodzakelijk, de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. VekaBest zal de wederpartij hierover voorafgaand informeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan VekaBest de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goed gekeurd.

5.5          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan danwel een nieuwe overeenkomst opstellen. Indien de aard, de omvang of de inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen is overeengekomen. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan worden verhoogd of verlaagd. VekaBest zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging in de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder inbegrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.6          Zonder daarmee in gebreke te komen ten aanzien van de oorspronkelijke overeenkomst kan VekaBest een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben.

5.7          Bij wijzigingen van de overeenkomst, daaronder inbegrepen een aanvulling, is VekaBest gerechtigd daar pas uitvoering aan te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de vernieuwde voorwaarden waaronder eveneens de prijs, tijdstip van uitvoering/levering. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van VekaBest en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden danwel te vernietigen.

5.8          De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door VekaBest steeds zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij VekaBest derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen. VekaBest dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.9          Indien VekaBest gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig ter beschikking heeft gesteld aan VekaBest.

5.10        Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van de wederpartij, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

5.11        Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens VekaBest gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de zijde van VekaBest die daardoor direct of indirect is ontstaan

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1          Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom en soortgelijke rechten, waaronder ook naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en/of prestaties, ter zake van door VekaBest aan Opdrachtgever geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of diensten komen uitsluitend toe aan VekaBest. Onder “VekaBest” wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen een derde van wie VekaBest met betrekking tot de hier bedoelde goederen, producten, werkzaamheden of diensten rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.

6.2          Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen e.d. die door VekaBest worden gehanteerd blijven ook indien zij aan de wederpartij ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van VekaBest en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VekaBest, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen VekaBest en de wederpartij gebruikt te worden.

6.3          Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VekaBest enige door VekaBest aan Opdrachtgever geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten of informatie die in het kader van verrichte diensten of werkzaamheden door VekaBest is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.

6.4          Geen enkele bepaling in de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst tussen VekaBest en Opdrachtgever strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Opdrachtgever van rechten als bedoeld in dit artikel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 10.000,=, ineens te vermeerderen met een boete van € 5.000,= elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de VekaBest overigens te zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

6.5          Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde goederen of producten en/of aan hem uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door VekaBest ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, e.e.a. in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in dit artikel of aanduiding van merken of handelsnamen van VekaBest of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

6.6          De wederpartij vrijwaart VekaBest voor aanspraken van derden, te zake van goederen afkomstig van VekaBest, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 7: Koop op afstand

7.1.1           Als Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand als bedoeld in artikel 46a en verder, Boek 7, geldt tevens het bepaalde in dit artikel.

7.1.2           Ieder aanbod van VekaBest is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

7.1.3           Opdrachtgever heeft, in afwijking van het bepaalde in artikel 8, het recht om gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de door VekaBest geleverde goederen, de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient Opdrachtgever te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan VekaBest, die VekaBest binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.

7.2          Opdrachtgever dient geleverde goederen in het in dit artikel beschreven geval in een deugdelijke verpakking en voorzien van het originele verzenddocument te retourneren en dient de kosten van retourneren zelf te voldoen.

7.3          Het bepaalde onder 7.1 geldt niet indien de overeenkomst tussen VekaBest en Opdrachtgever betrekking heeft op:

 1.            goederen of diensten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van opdrachtgever;
 2.            goederen die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3.             goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals onder andere doch niet uitsluitend inlogcodes voor online producten e.d.;
 4.            goederen die sneltijdig verouderen;
 5.            verzegelde computerprogrammatuur waarvan Opdrachtgever het zegel heeft verbroken;

7.4          M.b.t. leveringen door VekaBest geldt, met uitsluiting van artikel 46f Boek 7 BW, het bepaalde in artikel 9.

7.5          Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De prijs inclusief belastingen;
 • Kwaliteit- kwantiteitsomschrijving;
 • Omschrijving van de opdracht met inhoud van productomschrijving;
 • De eventuele kosten van verzending;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • Het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden;

7.6          Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de VekaBest onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de VekaBest is bevestigd, is er geen sprake van enige overeenkomst tussen partijen.

7.7          VekaBest kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien VekaBest op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

7.8          Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 8: Herroepingsrecht bij koop op afstand

8.1          Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan VekaBest bekend gemaakte vertegenwoordiger.

8.2          Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan VekaBest retourneren, conform de door VekaBest verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.3.1           Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan VekaBest. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels de wijze waarop VekaBest dit voorafgaand bekend heeft gemaakt. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

8.3.2           Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan VekaBest heeft teruggezonden, is de koop een feit.

8.3.3           Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

8.3.4           Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8.3.5           Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal VekaBest dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door VekaBest.

8.3.6           VekaBest kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien VekaBest dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Lid 2       Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

–          die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

–          die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

–          die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

–          waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

–          voor losse kranten en tijdschriften;

–          voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Lid 3       Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor diensten:

–          betreffende vervoer te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

–          waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

Artikel 9: Facturering en betaling

9.1          Betaling van de facturen van VekaBest dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door VekaBest. De wederpartij is niet gerechtigd om enige vordering op VekaBest te verrekenen met de door VekaBest in rekening gebrachte bedragen.

9.2          Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door VekaBest aangewezen bank- of girorekening. VekaBest heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de contante betaling, vooruitbetaling, c.q. zekerheid voor de betaling van de Opdrachtgever te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door VekaBest, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door VekaBest is ontvangen. Indien de vooruitbetaling zou worden geweigerd, is VekaBest bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor VekaBest voortvloeiende schade.

9.3          Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

9.4          Zonder schriftelijke toestemming van VekaBest is het Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens VekaBest te verrekenen met een vordering van opdrachtgever op VekaBest, uit welke hoofde dan ook.

9.5          De betalingstermijn als bedoeld onder 9.1 is een fatale termijn. Zodra de in het eerste lid gegeven termijn is overschreden, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, waarna de opdrachtgever 1 % rente per maand of indien hoger de wettelijke rente is verschuldigd over het volledige factuurbedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% over de hoofdsom met een minimum van € 50,00, onverminderd het recht van VekaBest om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze worden als volgt conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) berekend:

–              over de eerste Euro 2.500,                                               –    15% met minimum van € 50,-

–              over de volgende Euro 2.500,                                          –    10%

–              over de volgende Euro 5.000,                                          –    5%

–              over de volgende Euro 190.000,                                     –    1%

–              over het meerdere boven de Euro 200.000,                –  0,5% met maximum van € 6.775,-

9.6          In geval van niet of niet-tijdige betaling door Opdrachtgever of niet of niet-behoorlijke nakoming van een op Opdrachtgever rustende verplichting is VekaBest gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties te staken, onverminderd het recht van VekaBest om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van Opdrachtgever te vorderen.

9.7          Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten van VekaBest, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 50,- vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Deze kosten zullen, zodra VekaBest rechtsbijstand is ingeroepen resp. de vordering te incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de wederpartij verschuldigd zijn.

Het voorgaande laat onverlet het recht van VekaBest om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van de percentages is berekend, niet kostendekkend is.

9.8          Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.9          De wederpartij dient de factuur nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte) van de factuur, dienen binnen tien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan VekaBest kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de wederpartij (eventuele) rechten terzake verloren.

9.10        Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is VekaBest gerechtigd om van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst.

9.11        VekaBest kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. VekaBest kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opgevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Artikel 10: Levering en leveringstermijnen

10.1        De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door VekaBest steeds zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij VekaBest derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen. VekaBest dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

10.2        VekaBest kan door de opdrachtgever, bij niet tijdige nakoming en voor zover deze niet nakoming VekaBest kan worden toegerekend, na het geven van een redelijke termijn tot nakoming en nadien een ingebrekestelling, enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade welke uit dit verzuim voortvloeit.

10.3        VekaBest zal na ontvangst van de bestelling/opdracht van Opdrachtgever de goederen en/of producten leveren of ter beschikking stellen, als het bestelde goed of product voorradig is.

10.4        VekaBest is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, zolang Opdrachtgever niet aan al zijn (betalings-)verplichtingen jegens VekaBest heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop Opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen jegens VekaBest volledig is nagekomen.

10.5        Indien VekaBest gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig ter beschikking heeft gesteld aan VekaBest.

10.6        Levering van de goederen zal plaatsvinden ter locatie van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in de overeenkomst tot opdracht. Indien er geen locatie is benoemd, zal de levering geschieden ten kantore van VekaBest. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is VekaBest gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.

10.7        Als aflevering geldt het aanbieden van de goederen door VekaBest, ook indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst heeft genomen.

10.8        Indien partijen zijn overeengekomen dat levering zal plaatsvinden op een locatie buiten de vestiging van VekaBest, komt het transport naar de overeengekomen locatie voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10.9        VekaBest bepaald de wijze van transport van de goederen, doch de uitvoering van de transport is voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan specifieke aanwijzingen geven ten aanzien tot de wijze van transport.

10.10     VekaBest is onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk voor schade welke is toegebracht aan de opdrachtgever danwel aan derden ten tijde danwel ten gevolge van de aflevering van de producten.

10.11     Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens VekaBest gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de zijde van VekaBest die daardoor direct of indirect is ontstaan.

10.12     In geval dat VekaBest ten gevolge van weersomstandigheden niet op de overeengekomen termijn haar werkzaamheden kan uitvoeren danwel goederen kan leveren, zal deze termijn worden opgeschoven naar een nieuwe termijn. VekaBest zal aan de opdrachtgever na beëindiging van de weersomstandigheden onverwijld een nieuwe leverdatum kenbaar maken.

Artikel 11: Reclames, klachten, retourzendingen

11.1        De door VekaBest te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. BMX kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

11.2        Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud door de wederpartij en/of derden zonder schriftelijke toestemming danwel voorwaarden van VekaBest, de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de zaken danwel hebben getracht aan te brengen. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door het of gevolg is van omstandigheden waar VekaBest geen invloed op kan uitoefenen daaronder begrepen weersomstandigheden et cetera.

11.3        De opdrachtgever zal generlei aanspraken meer kunnen doen gelden nadat de geleverde producten danwel uitgevoerde werkzaamheden zijn geleverd en geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen, be -of verwerkt, aan derden zijn doorgeleverd of in gebruik zijn gegeven, danwel anderszins kennelijk geaccepteerd zijn.

11.4        De wederpartij is gehouden het geleverde grondig te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de juiste zaken in de juiste hoeveelheden en in de juiste staat zijn geleverd. Daarnaast dient de opdrachtgever vast te stellen of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen danwel aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik danwel handelsdoeleinden

11.5        Reclamaties terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen vijftien dagen na levering te geschieden met duidelijke omschrijving van de klachten aan VekaBest mee te delen. Zonder dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens VekaBest m.b.t. gebreken in de geleverde goederen of producten. VekaBest zal op generlei wijze tot enige vorm van schadevergoeding aangesproken kunnen worden.

11.6        Reclamaties terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen drie dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen, welke termijn als vervaltermijn geldt.

11.7        De melding van reclamaties dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten zodat VekaBest in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient VekaBest in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.

11.8        Indien het gebrek op een later moment wordt gemeld, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

11.9        Onverminderd de verplichtingen van VekaBest zullen, indien en voor zover er ten aanzien van de te leveren producten danwel uit te voeren werkzaamheden niet uitdrukkelijke anderszins schriftelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur en andere geconstateerde kleinschalige afwijkingen, geen reden tot afkeuring zijn.

11.10     Indien een beroep op garantie van de wederpartij gegrond zou zijn, zal VekaBest de te leveren zaken danwel diensten, naar de keuze van VekaBest, herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien VekaBest de wederpartij mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de wederpartij de geleverde zaken, op zijn kosten en risico ter beschikking stellen aan VekaBest.

11.11     Eventuele terugzending van goederen door de opdrachtgever mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van VekaBest, doch is voor rekening en risico van de opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

11.12     Opdrachtgever is verplicht ingeval van retour te zenden goederen of producten deze goederen of producten inclusief het originele verzenddocument en/of originele adreslabel in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij anders is overeengekomen.

11.13     Reclameren is geen reden voor het opschorten van de betalingsverplichting voor het betreffende werkstuk, tenzij dit redelijk is te achten.

11.14     Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door VekaBest geven de wederpartij nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van VekaBest op te schorten.

11.15     Een gegrond beroep op de garantie zal nooit een enige erkenning van aansprakelijkheid danwel grond voor schade aanspraken van de opdrachtgever kunnen impliceren. De opdrachtgever doet hier uitdrukkelijk afstand van.

11.16     Indien een beroep op garantie van de opdrachtgever ongegrond blijkt te zijn, dan komen de kosten daardoor ontstaan zoals onderzoekskosten aan de zijde van VekaBest, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

11.17     Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11.18     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens VekaBest en de door VekaBest bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derde, één jaar.

11.19     Voor de door VekaBest geleverde doch door haar van derden betrokken diensten en/of zaken geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde leverancier van die diensten en/of zaken aan VekaBest garantie heeft gegeven.

11.20     Reclamaties te zake van de hoogte van de door VekaBest verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

11.21     Voor zover herstel danwel vervanging onmogelijk zou zijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. Ter zake van klachten ten aanzien van gebreken als in dit artikel bedoeld, is VekaBest nimmer tot enige vorm van schadevergoeding gehouden.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud, vuistpand en risico

12.1        Alle door VekaBest te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van VekaBest, zolang de wederpartij enige vordering van VekaBest niet heeft voldaan, doch wel voor rekening en risico van de wederpartij.

12.2        Opdrachtgever verplicht zich nu op eerste verzoek van VekaBest een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in artikel 12.1 bedoelde (roerende) zaken, voor zover het eigendomsvoorbehoud van VekaBest op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel anderszins zekerheid ten behoeve van VekaBest te verstrekken.

12.3        De door VekaBest aan Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Opdrachtgever volledig voor diens rekening en risico.

12.4        De wederpartij is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang het eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijke over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteit van de wederpartij plaatsvindt.

12.5        De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van VekaBest veilig te stellen.

12.6        Indien de wederpartij met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens VekaBest te kort schiet of VekaBest goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die verplichtingen tekort zal schieten, is VekaBest gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen. De wederpartij zal VekaBest te allen tijde toegang verlenen tot haar terrein(en) of gebouw(en) ter inspectie van de producten en/of ter terugname van de goederen. Na terugname zal aan de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de kosten welke zijn ontstaan door de terugname.

12.7        Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht VekaBest daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

12.8        De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder meer ongevallen-, brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan VekaBest ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is VekaBest gerechtigd tot de penningen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1        VekaBest is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat VekaBest is uitgegaan door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/onvolledige informatie en/of gegevens. VekaBest, auteurs of redacteuren van de goederen, producten, soft – en hardware zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door Opdrachtgever van bedoelde goederen, producten, soft – en hardware op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. VekaBest aanvaardt dan ook slechts dwingendrechtelijke verplichtingen tot schadevergoeding.

13.2        VekaBest is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de wederpartij heeft geleden, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VekaBest.

13.3        De totale aansprakelijkheid van VekaBest zal in alle gevallen slechts zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door VekaBest aan de wederpartij te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief omzetbelasting).

13.4        De aanwezigheid van een gebrek geeft Opdrachtgever nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen m.b.t. geleverde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.

13.5        VekaBest is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

13.6        De aansprakelijkheid van VekaBest is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

13.7        VekaBest is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.8        VekaBest is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever of enige derde van door VekaBest geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten.

13.9        De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VekaBest of zijn leidinggevenden.

13.10      Opdrachtgever kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met VekaBest slechts inroepen, nadat Opdrachtgever VekaBest deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en VekaBest ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zeer gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VekaBest hierop adequaat kan reageren.

13.11     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij VekaBest meldt.

13.12     Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de wederpartij op het moment waarop de zaken aan de wederpartij in de macht van de wederpartij worden gebracht.

13.13      De wederpartij vrijwaart VekaBest voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan VekaBest toerekenbaar is.

13.14      Indien VekaBest uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden VekaBest zowel binnen als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dan van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de wederpartij in gebreke blijft in het nemen van passende maatregelen, dan is VekaBest, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van VekaBest en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de wederpartij

13.15      Een storing met betrekking tot het online platform van VekaBest kan niet leiden tot schadevergoeding aan de wederpartij. VekaBest is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse.

13.16     De aansprakelijkheid van VekaBest is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 14: Niet toerekenbare tekortkoming/Overmacht

14.1        Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt te deze verstaan: Elke van de wil van VekaBest onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oproer, revolutie, terrorisme of daarmee overeenkomende toestanden, (stroom)storingen, storingen in de communicatielijnen of – systemen, gebreken of storingen aan (transport)voertuigen, verkeersstremming, ontploffing en andere calamiteiten in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen natuurrampen en omvangrijke ziekten van epidemiologische aard van personeelsleden, werkstaking, bedrijfsbezetting, brand, overstroming, overheidsmaatregelen e.d., zowel bij VekaBest alsmede bij derden, waardoor de verplichtingen jegens de opdrachtgever niet meer kunnen worden nagekomen.

14.2        VekaBest is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

14.3        VekaBest kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.4        Bij een overmacht situatie zoals genoemd in artikel 14.1 zijn VekaBest en opdrachtgever gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. VekaBest zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) omstandigheid, zoals bedoeld in artikel 14.1 op de hoogte stellen en zal over ontbinding met de opdrachtgever overleg voeren.

14.5        Indien VekaBest al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan bij het optreden van de omstandigheid als bedoeld in artikel 14.1, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Wanneer het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare geen zelfstandige waarde heeft, geldt dit niet. Iedere aanspraak op schadevergoeding is in geval van een niet toerekenbare tekortkoming uitgesloten.

Artikel 15: Opschorting, ontbinding en tussentijdse annulering van de overeenkomst

15.1        Indien opdrachtgever op enige wijze jegens VekaBest tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van aanvraag tot surseance van betaling, faillissement of liquidatie van Opdrachtgever, staking van de onderneming van Opdrachtgever, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld; ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd; Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VekaBest ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt; Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over (een deel van) zijn vermogen, is VekaBest, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

15.2        Indien VekaBest conform het in artikel 15.1 bepaalde de overeenkomst ontbindt, wordt onverminderd de overige rechten van VekaBest, al hetgeen opdrachtgever aan VekaBest uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal VekaBest zijn gerechtigd de verdere uitvoering van enige opdracht op te schorten.

15.3        VekaBest is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens Opdrachtgever nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van VekaBest op volledige schadevergoeding wegens schending door Opdrachtgever van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd de aan VekaBest overigens terzake toekomende rechten.

15.4        Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is VekaBest gerechtigd tot vergoeding van de schade, waaronder inbegrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

15.5        Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is VekaBest gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van VekaBest zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

15.6        De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn alsnog volledig na te komen.

15.7        De wederpartij heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij de wederpartij binnen dertig (30) dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

15.8        Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VekaBest, zal VekaBest in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor VekaBest extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij VekaBest anders aangeeft.

15.9        Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

15.10     De wederpartij is gehouden VekaBest tijdig alle informatie te verstrekken, welke VekaBest naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan VekaBest verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VekaBest zijn verstrekt heeft VekaBest het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten – volgens de gebruikelijke tarieven van VekaBest – bij de wederpartij in rekening te brengen.

15.11     Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht

16.1        Op een met VekaBest gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2        Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin VekaBest ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

16.3        Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

16.4        Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter, nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

16.5        Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden de wederpartij aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

16.6        Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen VekaBest en de wederpartij op basis van een derdenbeding in deze voorwaarden of de overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.

Artikel 17. Geheimhouding

Opdrachtgever en VekaBest zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 18: Algemene voorwaarden

18.1        Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

18.2        Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking.

18.3        De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Gebruiksrecht van elektronische producten voor (klassikale) onderwijsdoeleinden

 

1: Definities:

1. Gebruiksrecht/Licentie:

Het door VekaBest aan Opdrachtgever verstrekte recht om, met inachtneming van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, een Product in zijn organisatie te (doen) gebruiken voor onderwijsdoeleinden;

2. Product:

Computerprogrammatuur, gegevensverzamelingen (databanken) en/of andere uitgaven, vastgelegd op en/of opgenomen in elektronische gegevensdragers, dan wel anderszins langs elektronische weg of in elektronische vorm door VekaBest aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld of toegankelijk gemaakt, al dan niet online, e.e.a. in de meest ruime betekenis. Voor wat betreft de omvang en de beperkingen van het Gebruiksrecht worden onder het Product mede Updates alsmede andere tussentijdse toevoegingen aan het Product begrepen;

3. Update(s):

Alle vervolgversies en nieuwe releases van een Product welke door VekaBest aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

2: Specificaties en gebruik:

2.1          Het Product zal aan Opdrachtgever online ter beschikking worden gesteld, tenzij anders overeengekomen;

2.2          Opdrachtgever is verplicht het Product zorgvuldig te gebruiken met inachtneming van de aanwijzingen en instructies die door VekaBest worden verstrekt. Opdrachtgever zal alleen aan daartoe bevoegde personen in zijn organisatie het gebruik van het Product toestaan.

2.3          VekaBest is te allen tijde gerechtigd aan Opdrachtgever nadere (gebruiks-)aanwijzingen en/of andere instructies ter zake van het gebruik van het Product te geven. Opdrachtgever verklaart deze nadere (gebruiks-)aanwijzingen en/of instructies te accepteren en zich daaraan te zullen houden.

3: Reikwijdte van gebruiksrecht en updates:

3.1          VekaBest verleent aan Opdrachtgever een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het product. Het gebruiksrecht omvat alleen de bevoegdheden die in deze voorwaarden respectievelijk de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend; daarbuiten is het Opdrachtgever op geen enkele wijze toegestaan het product geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen;

3.2          Het Gebruiksrecht omvat de navolgende handelingen: Het laden, in beeld brengen, raadplegen en het gebruik van een Product specifiek voor (klassikaal) onderricht en het laten functioneren van het Product conform daarbij behorende schriftelijke specificaties van VekaBest;

3.3          Het Gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Opdrachtgever van de voor het Product geldende vergoeding.

3.4          De in het Gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht t.b.v. eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van Opdrachtgever, doch nooit zodat deze (kunnen) leiden tot enige vorm van (commerciële) exploitatie van het Product of een gedeelte daarvan door Opdrachtgever of een derde. Opdrachtgever is gerechtigd tot klassikaal gebruik van het Product onder uitdrukkelijke in acht name van het bepaalde in dit artikel en voorts alleen indien dit gebruik het gebruik voor onderricht betreft. Het is Opdrachtgever op geen enkele wijze toegestaan het Product of exemplaren daarvan of Gebruiksrechten daarvoor, af te geven of over te dragen aan beschikbaar te maken voor enige derde, deze met enig beperkt recht te bezwaren of deze in te brengen in enige vennootschap of enig samenwerkingsverband, tenzij VekaBest daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

3.5          Onverminderd het bepaalde onder 3.2, is het Opdrachtgever niet toegestaan het Product geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur of (al of niet) elektronische gegevensverzamelingen van derden of van Opdrachtgever zelf, behoudens voorzover Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van VekaBest of dit noodzakelijk is voor het door VekaBest met het Product beoogde gebruiksdoel.

3.6          Indien het Product aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld op een of meer elektronische gegevensdragers, zoals diskettes, Cd-rom- of Dvd-schijven, blijven deze te allen tijde eigendom van VekaBest. Ten aanzien daarvan vindt geen verkoop of eigendomsoverdracht aan Opdrachtgever plaats, onverminderd de verplichtingen van Opdrachtgever m.b.t. die gegevensdragers en de risico-overgang zoals elders in deze voorwaarden geregeld.

3.7          Indien het Product voor online gebruik aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, zal VekaBest zich ervoor inspannen dat Opdrachtgever 24 uur per dag (met uitzondering van onderhoudsmomenten) toegang heeft tot het Product. Hier toevoegen dat bij storingen geen recht op schadevergoeding of compensatie bestaat.

3.8          Het is Opdrachtgever niet toegestaan van het Product een reservekopie te maken;

3.9          Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Product te onderwerpen aan decompilatie, reverse engineering of enigerlei andere vorm van vertaling of bewerking van de programmacode;

3.10        Tenzij anders overeengekomen omvat het Gebruiksrecht ook de periodieke toezending op abonnementsbasis van Updates of afhankelijk van de aard van het Product en/of het online ter beschikking stellen van Updates, tegen betaling door Opdrachtgever van de daarvoor bij VekaBest geldende vergoedingen;

3.11        Opdrachtgever zal aan VekaBest en door VekaBest daartoe aangewezen derden te allen tijde toegang verlenen tot zijn ruimten waar zich het door VekaBest geleverde Product bevindt en waar dit wordt gebruikt, teneinde dit te kunnen inspecteren, of te onderhouden en zich te vergewissen van de juiste naleving door Opdrachtgever van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

4: Hardware:

4.1          Tenzij anders overeengekomen draagt opdrachtgever zélf zorg voor de aanschaf en installatie van de benodigde hardware om het Product te kunnen gebruiken;

4.2          VekaBest is niet aansprakelijk voor storingen of prestatieproblemen aan door de Opdrachtgever gebruikte hardware;

4.3          Artikel 4.2 is nadrukkelijk ook van toepassing op hardware die is geleverd door leveranciers die door VekaBest aan Opdrachtgever zijn geadviseerd, ongeacht of de facturatie en betaling van deze hardware via VekaBest is verlopen;

4.4          Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig updaten van de software, inclusief antivirus- en antimalwaresoftware die op de hardware geïnstalleerd is.

4.5          Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het upgraden of vervangen van hardware indien deze niet meer geschikt is voor het gebruiken van (doorontwikkelde versies van) het Product

5. Garantie en aansprakelijkheid terzake het Product:

5.1          Ter zake van aansprakelijkheid voor gebreken in het Product geldt in afwijking op artikel 13 het bepaalde in dit artikel. Van een gebrek in de zin van dit artikel is uitsluitend sprake indien het Product niet functioneert conform de specificaties die men van een dergelijk Product in het maatschappelijk verkeer mag verwachten;

5.2          Na melding van een (vermeend) gebrek zal VekaBest onderzoeken of het (vermeende) gebrek wordt veroorzaakt door het Product zelf of door de wijze waarop het Product door de Opdrachtgever wordt gebruikt;

5.3          Indien het gebrek wordt veroorzaakt door het Product zelf, zal VekaBest voor eigen rekening het gebrek zo spoedig mogelijk (laten) verhelpen;

5.4          Werkzaamheden tot onderzoek en/of herstel van gebreken die: niet reproduceerbaar zijn of niet een afwijking vormen van de onder 5.1 bedoelde specificaties of veroorzaakt zijn door onoordeelkundig gebruik van het Product of gebruik dat niet in overeenstemming is met de Documentatie, tenzij de Documentatie gebrekkig of onduidelijk is of veroorzaakt zijn door het niet naleven van de door of namens VekaBest aan Opdrachtgever verstrekte voorschriften voor installatie, implementatie en/of gebruik van het Product, tenzij de voorschriften gebrekkig of onduidelijk zijn of veroorzaakt zijn door gebruik van het Product op of in samenhang met apparatuur en/of programmatuur of andere producten die niet voldoen aan de door of namens VekaBest aan Opdrachtgever (al dan niet in de Documentatie) opgegeven (technische) specificaties of bestaan in verminking of het verloren gaan van gegevens of veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van apparatuur waarop of waarin het Product gebruikt wordt (tenzij deze door VekaBest is geleverd en wordt gegarandeerd of onderhouden) of veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen of anderszins veroorzaakt zijn door niet aan VekaBest toe te rekenen oorzaken, zullen, indien zij door of namens VekaBest op verzoek van Opdrachtgever zijn verricht, door Opdrachtgever aan VekaBest worden vergoed op basis van de daarvoor geldende gebruikelijke tarieven van VekaBest;

5.5          Buiten het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel heeft Opdrachtgever jegens VekaBest geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, wegens gebreken van welke aard dan ook in of met betrekking tot het Product. Elke aansprakelijkheid van VekaBest voor vergoeding van schade, zowel directe als indirecte schade, waaronder begrepen immateriële schade, bedrijfs- of stagnatieschade of enige andere schade samenhangende met het Product en/of het gebruik daarvan door Opdrachtgever, wordt uitgesloten, behoudens voorzover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VekaBest, opzet en grove schuld van met instemming van Opdrachtgever door VekaBest ingeschakelde derden daaronder niet begrepen. Opdrachtgever vrijwaart VekaBest voorts volledig ter zake van aanspraken van derden wegens voornoemde schade(s);

5.6          Melding van een (vermeend) gebrek geeft Opdrachtgever nimmer recht tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het Product.

 

Gebruiksrecht van elektronische producten en programmatuur

Ten aanzien van (de gebruiksrechten van) elektronische producten, programmatuur en

hardware die VekaBest ten tijde van de inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden niet

meer aanbiedt, geldt: Indien een wederpartij voortijdig deze producten bij VekaBest heeft afgenomen zullen de algemene voorwaarden die ten tijde van afname golden van kracht blijven.


[ENGLISH VERSION]
GENERAL TERMS AND CONDITIONS 

VekaBest verkeersleermiddelen B.V., which has its registered office at De Dieze 22, in 5684 PT Best, recorded in the register kept by the Chamber of Commerce under number 17046292, applies the following general terms and conditions:

Article 1: Definitions 

The following definitions will apply to these General Terms and Conditions:

1. VekaBest verkeersleermiddelen B.V., referred to hereafter as VekaBest 

the company that commercially sells traffic learning resources. These general terms and conditions apply to all the working activities of VekaBest, VTO vervoer & logistiek, theorie-leren.nl and theorie-blokken.be.

2. Offer 

Any price quotation by VekaBest for the sale and/or delivery of products and/or services.

3. Agreement 

Any sales and delivery contract that is formed between the client and VekaBest, any amendment or supplement thereto, as well as any acts (at law) to prepare for and execute the contract, which is not an offer.

4. Products and services 

Any matters that are the subject matter of an agreement between the client and VekaBest.

5. Conditions 

These general terms and conditions of delivery.

6. Client/other party 

The person or persons who have concluded an agreement with VekaBest to deliver or make available any goods and/or electrical products or the performance of activities and/or services, either directly, through a third person or by means of a shipping and collection company engaged by VekaBest, as well as those who have requested or received an offer as referred to in sub-paragraph 2.

7. Project 

Any project of the client of VekaBest for the performance of activities as referred to in sub-paragraph 1;

8. Distance agreement  

An agreement where, within the scope of a distance sales system of products and/or services organised by the company, one or more techniques for distance communication is or are used exclusively or jointly to conclude the agreement up to and including the moment at which the agreement is concluded;

9. Distance communication technique  

means that can be used to conclude an agreement where the consumer and company did not simultaneously meet in the same place.

10. Withdrawal period

The period during which the consumer can use his or her right of withdrawal.

11. Consumer

The natural person who does not act while exercising his profession or operating his business and who concludes a distance agreement with the company.

Article 2: Applicability  

2.1          These general terms and conditions apply to and form an inextricable part of any offer, price quotation, agreement and distance agreement that relates to products and/or services of any nature whatsoever to be delivered by VekaBest unless there is an express and written agreement to the contrary.

2.2          These general terms and conditions also apply to agreements with VekaBest regarding which third parties must be involved for execution purposes.

2.3          If other terms and conditions also apply in addition to these terms and conditions, these terms and conditions will prevail in the case of conflict.

2.4          Derogation from these general terms and conditions will only be allowed if parties have expressly agreed to do so in writing.

2.5          Application of any purchase or other terms and conditions of the other party is expressly rejected.

2.6          If one or more provisions in these general terms and conditions is or are null and void or set aside at any point in time, then the remainder of the provisions in these general terms and conditions will continue to apply. VekaBest and the other party will then deliberate to agree on new provisions to replace the provisions that are null and void or that have been set aside, whereby the object and essence of the original provisions will be duly respected as much as possible.

2.7          If there is a situation between the parties that is not regulated in these general terms and conditions or if anything is not clear regarding the interpretation of one or more provisions in these general terms and conditions, then such situation must be assessed or interpreted according to the spirit of the general terms and conditions.

2.8          Prior to the agreement, these general terms and conditions are expressly disclosed to the client and constitute an integral part of the general information provision by VekaBest.

2.9          If there are any amendments to these general terms and conditions, the terms and conditions will still apply as they applied at the time of the agreement or the price quotation.

2.10 The text of these general terms and conditions is made available to the consumer before the distance agreement is concluded. If this is not reasonably possible, an indication will be given that the general terms and conditions can be perused at the office of the company and that, at the consumer’s request, they can be sent to him as soon as possible before the distance agreement is concluded.

Article 3: Price quotations, Offers and Agreements 

3.1          All price quotations issued by VekaBest are non-committal unless the contrary was communicated in an individually addressed written price quotation or an acceptance period was set in the price quotation.

3.2          All offers or price quotations issued by VekaBest will apply for 30 days after the offer or the price quotation was dated unless a different acceptance period was expressly laid down in writing. If a price quotation or offer by VekaBest contains a non-committal proposition and the client accepts such proposition, VekaBest will have the right to revoke such proposition within two working days after it has learnt of the acceptance.

3.3          The prices referred to in the price quotation or offer exclude VAT and other government taxes, any costs to be incurred within the scope of the agreement, including travel, subsistence, dispatch and administrative costs, unless there is an indication to the contrary.

3.4          A price quotation or offer lapses if the product to which the price quotation or offer relates is in the meantime no longer available.

3.5          A price quotation or offer also lapses if it appears that the product to which the price quotation or offer relates is in the meantime no longer available at the suppliers of VekaBest.

3.6          All indications in offers, price quotations and agreements, including the appendices such as images, drawings, dimensions and colours, as well as the properties of any samples provided, are intended merely indicatively. Therefore, VekaBest is not liable for the cost or risk of slight deviations.

3.7          VekaBest cannot be bound to its price quotations or offers if it is reasonable to assume that the other party understands that the price quotations or offers, or a part thereof, contain a manifest mistake or error. Manifest errors or mistakes in the offers or price quotations of VekaBest therefore also release it from its fulfilment obligation and/or any obligations regarding compensation for any pursuant damages, also after the agreement has been formed.

3.8          VekaBest is not bound by the acceptance if it deviates from the proposition included in the price quotation or offer. The agreement is then not formed in accordance with such deviating acceptance unless VekaBest indicates otherwise.

3.9          A combined price quotation does not oblige VekaBest to perform part of the assignment for a corresponding proportion of the price quoted.

3.10        Offers and price quotations do not automatically apply to future orders.

3.11        At least the following is laid down in the price quotation/agreement: 

–              client’s name;

–              date of the agreement/price quotation;

–              description of the assignment, including product description;

–              quantity and quality description;

–              the estimated delivery/execution date;

–              the amount of any guarantee sum;

–              the fact that these general terms and conditions apply;

–              any specific terms and conditions;

–              payment periods and methods.

3.12        The agreement between VekaBest and the client is formed by placing a written, electronic or oral (telephone) order, registration or assignment with VekaBest and following written acceptance of such order by VekaBest. The client expressly accepts these general terms and conditions with the agreement.

3.13        The acceptance by VekaBest referred to in the previous sub-paragraph may be made by any means of communication.

3.14        There is no obligation whatsoever on VekaBest to make any resources available to the client to be able to trace or correct input errors that the latter has made. The content of the assignment or order placed by the client as this is received by VekaBest applies as correct between the parties. The client is responsible for the risk and cost of input errors and other mistakes made in issuing the order or assignment.

 

Article 4: Price  

4.1          All prices as stated in the agreement are in euros and exclude VAT and other taxes imposed by the government. Any additional costs such as travel and subsistence, installation, fitting, transport or shipping and administrative costs are not included in the price and are at the client’s expense, unless there is an agreement to the contrary.

4.2          The amounts stated in the offers or price quotations of VekaBest are based on prices, rates, earnings, taxes and other factors relevant to the price level, which exist at the time at which the offer is made. The prices that VekaBest has stated in its brochures, on its website or in any other manner can be changed at all times. If one or more of these factors changes or change after (order) confirmation, VekaBest will be entitled to adjust the agreed price accordingly. If the price is increased by virtue of this provision and the increase amounts to more than 10% of the total agreed amount, the other party will have the right to cancel the agreement in writing within eight days after it knows or could know of the price increase unless the price increase emanates from the power or obligation in accordance with the law or regulations or is caused by an increase in the price of raw materials, earnings, etc. or on other grounds which could not reasonably have been foreseen when the agreement was concluded. If VekaBest has not received the client termination declaration within eight days after the latter received the notification relating to the price and/or rate increase, he will be presumed to have agreed to the price and/or rate increase.

Article 5: Execution of the agreement 

5.1          VekaBest will execute the agreement to the best of its ability and according to its best insight based on the state-of-the-art at that moment.

5.2          The agreement between VekaBest and the client is concluded for an indefinite period unless it appears from the nature of the agreement that this is not the case or if parties expressly agree differently in writing.

5.3          VekaBest has the right to have third parties perform certain activities of the agreement.

5.4          VekaBest is entitled to execute the agreement in various stages if necessary and to invoice the executed part separately. VekaBest will inform the other party of this in advance. If the agreement is to be executed in various stages, VekaBest may suspend the execution of such parts pertaining to a subsequent stage until the other party has approved the results of the preceding stage in writing.

5.5          If it appears while the agreement is being executed that it is necessary to change or supplement it, parties will adjust the agreement in good time and in mutual deliberation or will draw up a new agreement. If the nature, extent or content of the agreement is changed and, as a result, the agreement is qualitatively or quantitatively changed, such fact can hold consequences for what was agreed. The originally agreed amount can be increased or reduced. VekaBest will provide a price in this regard where possible. Furthermore, a change to the agreement can change the originally indicated period of execution. The other party will accept the possibility of change to the agreement, including the change in price and period of execution.

5.6          Without causing it to be in default with regard to the original agreement, VekaBest can refuse a request to change the agreement if this has any qualitative and/or quantitative consequences.

5.7          If there are any changes to the agreement, including any supplement, VekaBest will be entitled to only execute these after the other party has agreed to the renewed terms and conditions, including price and time of execution/delivery. The fact that the changed agreement is not executed or not immediately executed does not cause any default on the part of VekaBest and is no ground for the other party to cancel or terminate the agreement.

5.8          VekaBest duly regards delivery deadlines stated in offers, price quotations, agreements or anywhere else where possible but these are not binding. If a certain deadline has been agreed for the delivery of certain matters, such deadline will no longer be final for purposes of completing certain working activities. Therefore, if a deadline is exceeded the other party must first send VekaBest a letter of default. In this regard, VekaBest must be granted a reasonable period to still execute the agreement.

5.9          If VekaBest needs details from the other party to execute the agreement, the execution period will not start before the other party has correctly and comprehensively made these available to VekaBest.

5.10        Unless there is a written agreement to the contrary, the transport will take place at the risk and account of the other party, also where the transporter has expressly provided that all transport documents must state that all damage caused by the transport is for the sender’s account and risk.

5.11        If the other party is in default of the proper fulfilment of what he is bound to do vis-à-vis VekaBest, then the other party is liable for any resulting damage and costs directly or indirectly caused for VekaBest.

Article 6: Intellectual Property

6.1          Any copyright and any other possible intellectual or industrial ownership and similar rights, including neighbouring rights and rights for the protection of databases, information and/or performance relating to the goods or products that VekaBest delivered and/or made available to the Client or working activities and/or services performed for the Client accrue exclusively to VekaBest. For the purposes of applying this Article, “VekaBest” is also understood to mean a third party from whom VekaBest has obtained the licence to the rights, referred to here, to the goods, products, working activities, services referred to here.

6.2          Any drawings, sketches, schedules, samples, models and the like that are used by VekaBest remain the spiritual and/or physical property of VekaBest, even if they are made available to the other party and, therefore, they may not be used for any purpose other than for the execution of the agreement between VekaBest and the other party, provided that VekaBest has consented in advance and in writing.

6.3          The Client is not allowed to fully or partially reproduce or disclose any goods, products or information that VekaBest delivered and/or made available to the Client and which VekaBest provided within the scope of services provided or working activities performed by it without VekaBest’s advance written permission.

6.4          No provision whatsoever in the agreement between VekaBest and the Client and which was concluded with Client serves to fully or partially transfer to the Client the rights referred to in this article unless this was expressly agreed in writing. The Client recognises these rights and will refrain from any form of (in)direct infringement of these rights upon penalty of the forfeiture of an immediately fully due and payable penalty of EUR 10,000.00, to be increased immediately by a penalty of EUR 5,000.00 for every day that such infringement continues, without prejudice to the other relevant rights accruing to VekaBest, including the right to compliance and/or full compensation for damages.

6.5          The Client is not allowed to (have someone) make changes to or remove any instructions regarding the rights as referred to in this article or indication of brands or trade names of VekaBest or of third parties appearing in or on any goods or products delivered and/or documentation or data carriers, in the broadest sense of the word, made available to him on the grounds of the performance of the working activities and/or services of VekaBest.

6.6          The other party will indemnify VekaBest for claims by third parties relating to goods coming from VekaBest and concerning intellectual property rights.

 

Article 7: Distance purchase

7.1.1           The provisions of this Article will also apply if the Client is a natural person who does not act in the performance of an occupation or on behalf of a company or if a distance purchase as referred to in Articles 46a, et seq. Book 7 , is concerned.

7.1.2           Every VekaBest offer is non-committal. The company is entitled to change and adjust the offer. The offer will make specific mention of any applicable limited period or conditions to which the offer is subjected. The offer will make specific mention of any applicable limited period or conditions to which the offer is subjected.

7.1.3           In derogation from the provision in Article 8, the Client has the right to cancel the distance purchase without giving any reasons for a period of seven working days after he has received the goods delivered by VekaBest. The Client must invoke the cancellation by means of a written notification addressed to VekaBest, which must have reached VekaBest within the period referred to in the previous sentence.

7.2          In the case referred to in this article, the Client must return the delivered goods in proper packaging and accompanied by the original dispatching documents and must personally pay for the return costs.

7.3          The provisions in 7.1 do not apply if the agreement between VekaBest and the Client relate to the following:

 1.            goods or services that have come about in accordance with the client’s specifications;
 2.            goods that are clearly of a personal nature;
 3.             goods which, as a result of their nature, cannot be returned, such as, but not exclusively, login codes for online products and the like;
 4.            goods that age quickly;
 5.            sealed computer software of which the Client has broken the seal.

7.4          The provisions in Article 9 apply to deliveries made by VekaBest, to the exclusion of Article 46f, Book 7 of the Civil Code.

7.5          Every offer contains information clearly setting out to the consumer the rights and obligations linked to the acceptance of the offer. In particular, these concern the following:

o             the price including taxes;

o             quantity and quality description;

o             description of the assignment, including the content of the product description;

o             any dispatching costs;

o             the manner in which the agreement will be formed and the actions necessary to do so;

o             the right of withdrawal, which may or may not apply;

o             the method of payment, delivery and execution of the agreement;

o             the period within which to accept the offer or the period within which the company guarantees the price;

o             the sum of the rate for distance communication if the costs to use the technique for distance communication are calculated on a basis that is different from the regular basic rate for the means of communication used;

o             the way in which the consumer can check and, if he so wishes, rectify the data that he has provided within the scope of the agreement before the agreement was concluded;

o             any other languages, besides Dutch, in which the agreement can be concluded;

o             the behavioural codes to which the company subjected itself and the manner in which the consumer can consult such behavioural codes; and

o             the fact that these general terms and conditions apply.

7.6          If the consumer has accepted the offer electronically, VekaBest will electronically acknowledge receipt of the acceptance of the offer without delay. No agreement whatsoever is concerned as long as VekaBest has not confirmed receipt of such acceptance.

7.7          Within the confines of the law, VekaBest can ascertain whether the consumer can fulfil his payment obligations, as well as any facts and factors that are important to legitimately conclude a distance agreement. If, on the grounds of such examination, VekaBest has sound reason not to conclude the agreement, it has the right to send a reasoned refusal of an order or request or to link special terms and conditions to the execution of such agreement.

7.8          Every agreement is concluded subject to the suspensory conditions that the respective products are adequately available.

Article 8: Right of withdrawal for distance purchase

8.1          When products are purchased, the consumer has the possibility of cancelling the agreement without giving reasons for a period of 14 days. Such period of withdrawal commences on the day after the consumer, or a representative designated by him in advance and disclosed to VekaBest has received the product.

8.2          The consumer will treat the product and the packaging carefully during the withdrawal period. He will unpack or use the product only if this is necessary to be able to assess whether he wishes to keep them. If he uses his right of withdrawal, he will return the product with all the delivered accessories and – if reasonably possible – in its original state and packaging, to VekaBest pursuant to reasonable and clear instructions provided by VekaBest.

8.3.1           If the consumer wishes to use his right of withdrawal, he is obliged to notify VekaBest accordingly within 14 days after he has received the product. The consumer must make such notification in the manner that VekaBest made its advance notification. After the consumer has disclosed that he wishes to use his right of withdrawal, the client must return the product within 14 days. The consumer must prove that the goods delivered have been returned, for example, by means of proof of dispatch.

8.3.2           The purchase is final if, after the expiry of the periods referred to in sub-paragraphs 2 and 3, the consumer has not disclosed that he wishes to use his right of withdrawal or has not returned the product to VekaBest.

8.3.3           If services are provided, the consumer has the possibility of cancelling the agreement without giving reasons for at least 14 days, commencing on the day on which the agreement was concluded.

8.3.4           If the consumer uses his right of withdrawal, he is liable for the return costs.

8.3.5           If the consumer has paid an amount, VekaBest will reimburse this amount as quickly as possible, yet no later than within 14 days after revocation. However, in this case there is the condition that VekaBest must have received the product again.

8.3.6           VekaBest can exclude the consumer’s right of withdrawal for products referred to in sub-paragraphs 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal applies only if VekaBest has clearly stated this in the offer, in any event in good time before the agreement was concluded.

Sub-paragraph 2 The right of withdrawal can be excluded for products:

–          that the company has produced in accordance with the consumer’s specifications;

–          that are clearly of a personal nature;

–          that cannot be returned due to their nature;

–          the price of which is linked to fluctuations on the financial market on which the company has no influence;

–          for loose newspapers and magazines;

–          for audio and video recordings and computer software of which the consumer has broken the seal.

Sub-paragraph 3 The right of withdrawal can be excluded for services:

–          regarding transport to be undertaken on a certain date or during a certain period;

–          the provision of which started with the consumer’s express consent before the period of withdrawal expired.

 

Article 9: Invoicing and payment

9.1          VekaBest invoices must be paid within the agreed period(s), yet no later than within 14 days after invoice date, unless VekaBest has indicated otherwise. The other party is not entitled to set off any claim vis-à-vis VekaBest against amounts charged by VekaBest.

9.2          Payment is made by depositing it into or transferring it into a bank or giro account indicated by VekaBest. VekaBest always has the right to require the Client to provide surety for the cash payment, advance payment or, as the case may be, surety for the payment, both before and after the agreement has been formed, subject to VekaBest’s suspension of the execution of the agreement until surety has been provided and/or VekaBest has received the advance payment. If the advance payment is refused, VekaBest is competent to terminate the agreement and the other party is liable for the pursuant damage for VekaBest.

9.3          In the first place, payments made by the Client serve to settle any owed interest and costs and only thereafter to settle the oldest outstanding, due and payable invoices, even if the Client states that the payment relates to a subsequent invoice.

9.4          Without the written permission of VekaBest, the Client is not allowed to set off his payment obligation vis-à-vis VekaBest against a claim that the client has vis-à-vis VekaBest pursuant to any matter whatsoever.

9.5          The payment period as referred to in 9.1 is a final deadline. If the deadline provided in the first sub-paragraph is exceeded, the client will be in default without any further notice of default, after which the client will owe 1% interest per month or, if higher, the statutory interest rate, on the entire invoice amount. The interest on the due and payable amount will be calculated as from the moment that the other party is in default until the moment at which the fully owed amount has been paid. The client will also owe all extrajudicial collection costs. These costs amount to 15% of the principal sum, with a minimum of EUR 50.00, without prejudice to the right of VekaBest to charge the Client for the costs actually incurred, including any judicial costs, if these exceed the amount calculated in this way. These are calculated as follows pursuant to the Extrajudicial Collection Costs Decree (BIK):

–              for the first EUR 2,500.00                                 –    15%, with a minimum of EUR 50.00;

–              for the next EUR 2,500                                      –    10%

–              for the next EUR 5,000                                      –    5%

–              for the next EUR 190,000                                 –    1%

–              for the amount exceeding EUR 200,000       –  0.5%, with a maximum of EUR 6,775.00.

9.6          If the Client does not pay or does not pay in good time or the Client does not properly fulfil an obligation for which he is responsible, VekaBest is entitled to terminate the agreement extrajudicially and to stop further deliveries, without prejudice to the right of VekaBest to claim from the Client fulfilment or compensation for the damage suffered pursuant to the termination of the agreement.

9.7          All collection costs (including the full costs for legal assistance, both judicially and extrajudicially, and provided by any person whosoever) are fully at the other party’s expense. The extrajudicial collection costs of VekaBest, to be calculated on the amount to be collected, are determined at no less than 15% of the principal sum, with a minimum of EUR 50.00. From the moment VekaBest has engaged judicial assistance or has outsourced the claim to be collected, these costs will be charged to and owed by the other party.

The above does not prejudice the right of VekaBest to charge higher costs if the amounts that have been calculated as based on the percentages do not cover the costs.

9.8          Payments made by the client must first be used to reduce all costs owed, then the interest owed and then the longest outstanding due and payable invoices, even if the client states that the payment relates to a subsequent invoice.

9.9          The other party must carefully check the invoice. Objections regarding (the amount) of the invoice must be notified to VekaBest in writing within ten days following the date on the invoice. After this period has expired, the other party will lose (any) rights in this regard.

9.10        Without prejudice to the provisions in the previous sub-paragraphs, VekaBest is entitled to claim from the client full compensation for damages if the client does not fulfil the obligations from the agreement.

9.11        Without causing VekaBest to be in default as a result, it can refuse an offer of payment if the other party indicates a different order in which the payment is to be allocated. VekaBest can refuse full remittance of the principal sum if the accumulated and current interest and collection costs are not also paid simultaneously.

 

Article 10: Delivery and delivery deadlines 

10.1        VekaBest duly regards delivery deadlines stated in offers, price quotations, agreements or anywhere else where possible but these are not binding. If a certain deadline has been agreed for the delivery of certain matters, such deadline will no longer be final for purposes of completing certain working activities. Therefore, if a deadline is exceeded the other party must first send VekaBest a letter of default. In this regard, VekaBest must be granted a reasonable period to still execute the agreement.

10.2        If obligations are not fulfilled in good time and to the extent that such non-fulfilment can be attributed to VekaBest, the client can only hold VekaBest responsible for direct damage pursuant to such default after a reasonable fulfilment period has been given and following a notice of default.

10.3        After VekaBest has received the order/assignment from the Client, it will deliver the goods and/or products or make them available if the object or product order is in stock.

10.4        VekaBest is entitled to suspend the fulfilment of its obligations vis-à-vis the Client as long as the latter has not fulfilled his (payment) obligations vis-à-vis VekaBest. Said suspension applies until the moment at which the Client has fulfilled his obligations vis-à-vis VekaBest after all.

10.5        If VekaBest needs details from the other party to execute the agreement, the execution period will not start before the other party has correctly and comprehensively made these available to VekaBest.

10.6        The goods will be delivered at the location that parties expressly agreed to in writing in the agreement on the assignment. If no location is stated, the delivery will be made at the office of VekaBest. The other party is obliged to purchase the goods at the moment at which these are made available to him. If the other party refuses to purchase or is negligent in providing information or instructions necessary to make the delivery, VekaBest will be entitled to store the goods for the account and risk of the other party.

10.7        The fact that VekaBest presents the goods counts as delivery, also if the client did not take receipt of them.

10.8        If parties have agreed that delivery will be made at a location outside the establishment of VekaBest, the transport to the agreed location is on the client’s account and risk.

10.9        VekaBest determines the way in which the goods are transported but the actual transportation is on the client’s account and risk. The client can issue specific instructions regarding the means of transport.

10.10     Under no circumstances whatsoever is VekaBest liable for damage that is caused to the client or third parties during or pursuant to the delivery of the products.

10.11     If the other party is in default of the proper fulfilment of what he is bound to do vis-à-vis VekaBest, then the other party is liable for any resulting damage and costs directly or indirectly caused for VekaBest.

10.12     If, as a result of weather conditions, VekaBest cannot perform its working activities or deliver goods within the agreed period, such period will be postponed to a later date. VekaBest will notify the client of a new delivery date after the weather conditions have ended.

Article 11: Advertisements, complaints and returns

11.1        The goods and services to be delivered and provided by VekaBest meet the usual requirements and standards that can be reasonably set for this purpose at the moment at which delivery is made and for which they are intended for normal use in the Netherlands. If they are used outside the Netherlands, the other party must personally verify whether they are suited to be used there and whether they meet the conditions set for them. In such a case, BMX can set different guarantee and relevant other conditions for the goods to be delivered or the working activities to be performed.

11.2        Any form of guarantee will be cancelled if a defect has been caused by or has arisen from improper use by the other party and/or third parties without written permission or terms and conditions of VekaBest, the other party or third parties has or have made changes to the goods or they have tried to do so. Neither can the other party lay any claim to any guarantee if the defect was caused by or resulted from conditions beyond the control of VekaBest, including weather conditions, etc.

11.3        The client will no longer be able to enforce any claim after the delivered products or working activities performed have been delivered and have been fully or partly used, processed or manufactured, delivered to third parties, been given to be used or manifestly been accepted in any other manner.

11.4        The other party is obliged to carefully and immediately examine the goods at the moment at which these are made available to him. When doing so, the client must verify whether the right goods have been delivered in the right amounts and in the right condition. In addition, the client must determine whether the goods delivered meet the agreed quality requirements or the requirements that may be set for normal use or trading purposes.

11.5        Reclaims regarding outwardly visible defects must be made to VekaBest in writing within fifteen days after delivery, accompanied by a clear description of the complaints. Any claim vis-à-vis VekaBest relating to defects in the delivered goods or products lapses without such notification. VekaBest cannot be held liable for compensation for damages in any manner whatsoever.

11.6        Reclaims regarding defects that are not outwardly visible must be made in writing within three days after they have been discovered and no later than three months after the goods were delivered, which period serves as deadline.

11.7        The notification of the reclaims must contain a description that is as detailed as possible so that VekaBest is able to respond adequately. The other party must grant VekaBest the opportunity to examine the complaint.

11.8        If the defect is notified at a later point in time, then the other party no longer has a right to recovery, replacement or indemnification.

11.9        Without prejudice to the obligations of VekaBest and if and to the extent that nothing else has been expressly agreed in writing regarding the products to be delivered or the working activities to be performed, slight deviations in dimensions, colour, surface structure and other small-scale deviations established will not give cause for rejection.

11.10     If there are grounds to call for a guarantee by the other party, VekaBest will, as it deems fit, repair or still deliver the goods or provide the services as agreed unless this has become demonstrably useless for the other party. If VekaBest notifies the other party that it will do the repairs, the other party will make the goods delivered available to VekaBest at his expense and risk.

11.11     The client may only return goods following written approval by VekaBest, yet the return is at the expense and risk of the client and will never imply any acknowledgement of liability.

11.12     In the case of a return of goods or products that are to be returned, the client is obliged to return such goods or products, including the original shipping documents and/or original address label, in proper packaging and must communicate the reason for their return, unless there is an agreement to the contrary.

11.13     Reclaiming is no reason to suspend any payment obligation regarding the respective work unless this is to be regarded as reasonable.

11.14     Complaints regarding the execution of the agreement by VekaBest will never grant the other party the right to suspend his payment obligations vis-à-vis VekaBest.

11.15     A founded call for the guarantee will never be able to imply any acknowledgement of liability or grounds for damage claims by the client. The client expressly waives this.

11.16     If it appears that a call for guarantee of the client is unfounded, then the costs generated thereby, such as investigation costs incurred by VekaBest, are fully at the expense of the client.

11.17     After the guarantee period has expired, the client will be charged for all costs for repairs or replacement, including administrative, shipping and call-out charges.

11.18     In derogation from the statutory prescription periods, the prescription period for all claims and defences vis-à-vis VekaBest, and the third party whom VekaBest involved in the execution of the agreement, is one year.

11.19     For the services and/or goods provided by VekaBest yet involving third parties whom it engaged, the provision laid down in the previous sub-paragraphs applies insofar as and to the extent to which the third-party supplier provided VekaBest with a guarantee for such services and/or goods.

11.20     Reclaims regarding the amount for the invoices sent by VekaBest must be notified in writing within eight days following invoice date, which period is to apply as deadline.

11.21     The agreement is regarded as having been terminated to the extent that repair or replacement is impossible. VekaBest is never bound to any form of compensation for damages with regard to complaints relating to defects as referred to in this Article.

Article 12: Ownership reservation, possessory pledge and risk

12.1        At all times, VekaBest continues to be the owner of any products delivered and to be delivered by it until the other party has paid any claim of VekaBest, albeit at the other party’s expense and risk.

12.2        The client now undertakes, immediately on the request of VekaBest, to establish a non-possessory pledge on all (movable) goods referred to in Article 12.1 to the extent that it might appear that reservation of ownership of these goods by VekaBest might have ceased to exist or, otherwise, to provide surety in favour of VekaBest.

12.3        The goods or products that VekaBest has delivered or made available to the Client are fully for the Client’s account and risk as from the moment de facto delivery to the Client takes place.

12.4        As long as the property of the delivered products under reservation of ownership has not transferred to the other party, the latter is not authorised to pledge them to third parties, to encumber them in any other way or to fully or partially transfer them except to the extent that such transfer takes place to perform the other party’s usual business activities.

12.5        The other party must always do everything that may reasonably be expected of him to secure the ownership rights of VekaBest.

12.6        If there is a failure in the other party regarding its payment obligation vis-à-vis VekaBest or VekaBest has founded reasons for fearing that the other party will fail to fulfil such obligations, VekaBest is entitled to repossess the products delivered subject to reservation of ownership. The other party will at all times grant VekaBest access to its site(s) or building(s) to inspect the products and/or repossess the goods. Following the repossession, the other party will be credited for the market value, which will in no case be higher than the original purchase price reduced by the costs that generated by the repossession.

12.7        If third parties attach the delivered goods subject to the reservation of ownership or want to vest or lay claim to rights thereto, then the other party is obliged to accordingly notify VekaBest immediately.

12.8        The other party undertakes to insure the goods delivered subject to the reservation of ownership and to keep them insured against matters such as damage due to accident, fire, explosion and water, as well as against theft, and to provide VekaBest perusal of such insurance immediately at its request. VekaBest is entitled to the money if the insurance makes any payment.

Article 13: Liability 

13.1        VekaBest is not liable for damage of any nature whatsoever that was caused because VekaBest used incorrect and/or incomplete information and/or data provided by or on behalf of the other party as a basis for its actions. VekaBest, authors or editors of the goods, products, software and hardware, will not in any way whatsoever be liable for any mistakes or incompleteness [by the Client] or for the Client’s use of the said goods, products, software or hardware. VekaBest will therefore only accept mandatory legal obligations regarding compensation for damages.

13.2        VekaBest will be exclusively liable for direct damage that the other party has suffered if and to the extent that such damage is the direct consequence of intent or conscious recklessness on the part of VekaBest.

13.3        The total liability of VekaBest will in all cases only be restricted to compensation for direct damage, in which case the total amount that VekaBest is to pay to the other party for any termination obligations and compensation for damages will never amount to more than the maximum amount of the price negotiated for that agreement (excluding turnover tax).

13.4        The fact that there is a defect will never give the Client the right to suspend or set off his payment obligations regarding the delivered goods, products, work performed and/or services provided.

13.5        VekaBest is not liable for any damage if and to the extent that the other party has insured himself against the respective damage or could reasonably have taken out insurance.

13.6        In any event, the liability of VekaBest is always limited to the amount of the payment of its insurer, where appropriate.

13.7        VekaBest will never be liable for indirect damage. This includes consequential loss, lost profit, missed savings and damage due to business interruption.

13.8        VekaBest is not liable for damage of any nature whatsoever, caused in any manner whatsoever and suffered by the Client, which is the consequence of incorrect and/or inexpert use by the Client or any third party of goods or products delivered or made available by VekaBest.

13.9        The liability restrictions included in this Article do not apply if the damage is to be attributed to wilful intent or gross negligence on the part of VekaBest or its supervisors.

13.10     The Client can only invoke the consequences of an attributable failure in fulfilling an agreement with VekaBest after he has properly sent VekaBest a written notice of default and VekaBest also continues to commit its failure, also after the reasonable period set in this regard has expired. The notice of default must contain an extremely detailed description of the failure, so that VekaBest can adequately react to this.

13.11     The condition for generating any right to compensation for damages is always that the Client report the damage to VekaBest in writing as quickly as possible after it arose.

13.12     The risk of loss, damage or depreciation transfers to the other party at the moment at which the goods [to the other party] are put in the power of the other party.

13.13     The other party will indemnify VekaBest for any claims by third parties who suffer damage related to the execution of the agreement and the cause of which is attributable to persons other than VekaBest.

13.14     If VekaBest is addressed by third parties on these grounds, then the other party is obliged to assist VekaBest both judicially and extrajudicially and, without delay, to do his utmost that may be expected of him in that case. If the other party remains in default of taking appropriate measures, then VekaBest is entitled to personally do so without sending [the other party] a notice of default. The other party is liable for the expense and risk of all costs and damage on the part of VekaBest and caused to third parties as a result.

13.15      A malfunction relating to the online platform of VekaBest cannot lead to compensation for damages to the other party. Neither is VekaBest responsible or liable for malfunctions in networks of third parties by means of which access is obtained to the website. Malfunctions, interruptions or mistakes in the electronic supply can in no case whatsoever give rise to any financial compensation. The information provided is based on reliable sources and careful analysis.

13.16     In any event, the liability of VekaBest is always limited to the amount of the payment of its insurer, where appropriate.

Article 14: Non-attributable failure/Force Majeure 

14.1        The following is understood to include non-attributable failure: Any circumstance that is beyond the control of VekaBest or, as the case may be, unforeseeable, as a result of which the client can no longer expect compliance with the agreement. In any event, the following is understood to be included in non-attributable failure: war, rioting, revolution, terrorism or corresponding conditions, (power) malfunctions, malfunctions in the communication lines or systems, defects or malfunctions of (transport) vehicles, traffic congestion, explosion and other emergency incidents in the broadest sense of the word, including natural disasters and epidemically extensive illnesses of staff members, strike at work, sit-in, fire, flooding, government measures and the like, both at VekaBest and at third parties, pursuant to which the obligations vis-à-vis the client can no longer be fulfilled.

14.2        VekaBest is not bound to comply with any obligation vis-à-vis the other party if it is hindered from doing so as a result of a condition that is not attributable to fault, nor, in accordance with the law, is a legal action or, in terms of the applicable traffic rules, is for its account.

14.3        VekaBest can suspend the obligations from the agreement for the period that the force majeure lasts. If such period lasts longer than two months, then both parties are entitled to terminate the agreement without an obligation to pay the other party any compensation in lieu of notice.

14.4        VekaBest and the client are entitled to suspend the execution of the agreement or to finally terminate it in the case of force majeure as referred to in Article 14.1. VekaBest will notify the client as quickly as possible of a(n imminent) condition as referred to in Article 14.1 and will deliberate with the client regarding termination.

14.5        If VekaBest has already partially fulfilled its obligations in acting in the condition as referred to in Article 14.1 or can only partly fulfil its obligations, it will be entitled to invoice the part already performed or, as the case may be, the part that can be performed, and the client is obliged to pay such invoice. This does not apply if the work already performed or, as the case may be that can be performed, does not have an independent value. Any claim to compensation for damages is excluded in the case of any non-attributable failure.

Article 15: Suspension, termination and early cancellation of the agreement  

15.1        If the client fails in fulfilling any obligation vis-à-vis VekaBest in any manner and in the case of a request for suspension of payment, bankruptcy or liquidation of the Client, stoppage of the Client’s company, if the Client files a request for the application of a debt restructuring arrangement or the Client is placed under curatorship or administration; at the liability of the Client, his goods are attached in connection with substantial debts and such attachment is sustained for longer than two months; the Client fully or partially stops his business operations or liquidates them and/or drastically changes his business activities in any other manner or transfers them to a third party without the advance written permission of VekaBest; if the Client loses the power of disposal over (a part of) his assets, VekaBest has the power to terminate the agreement in part or in full, with immediate effect, without (further) advance notice of default and without prejudice to the other rights accruing to it and without any obligation regarding compensation for damages, or to suspend the execution of the agreement.

15.2        If, in accordance with the provision laid down in Article 15.1, VekaBest terminates the agreement, everything whatsoever that the client owes VekaBest for whatever reason, becomes due and payable at once and VekaBest will be entitled to suspend the further execution of any assignment without prejudice to the other rights of VekaBest.

15.3        Without prejudice to the right of VekaBest to full compensation for damages because of the Client’s violation of his obligations as referred to above and without prejudice to the other respective rights accruing to VekaBest, the latter will never be obliged to pay any compensation for damages due to the above-mentioned termination of the agreement.

15.4        If the termination is attributable to the other party, VekaBest is entitled to compensation for damages, including the costs directly and indirectly generated as a result.

15.5        During the execution of the Agreement, VekaBest is entitled to suspend the fulfilment of its obligations until, at the request and to the satisfaction of VekaBest, the other party has provided surety that he will fulfil all his obligations pursuant to the Agreement.

15.6        The other party is presumed to be in default if he does fails to fulfil any obligation from the agreement or does not fulfil it in good time, and if the other party does still not fully fulfil a written caution within the set period.

15.7        The other party does not have the right to suspend his obligations unless he files the dispute with a Dutch court having jurisdiction within thirty (30) days after the respective obligations have become due and payable.

15.8        If VekaBest terminates the agreement early, it, in deliberation with the other party, will ensure that the working activities still to be performed will be transferred to third parties, despite the fact that the termination is attributable to the other party. If the transfer of the working activities is accompanied by additional costs for VekaBest, they will be charged to the other party. The other party is obliged to pay such costs within the period stated for this purpose unless VekaBest instructs otherwise.

15.9        If the other party cancels all or part of a placed order, then the matters ordered or prepared for such order will be increased by any accompanying costs and the working time reserved for the execution of the agreement will be charged to the other party in full.

15.10     The other party is obliged to provide VekaBest with any information, which, in its opinion, VekaBest will need to correctly execute the agreement. The other party will assume responsibility for the correctness, comprehensiveness and reliability of the information provided to VekaBest, also where this comes from third parties. If the data needed to execute the agreement have not been provided to VekaBest in good time, VekaBest will have the right to suspend the execution of the agreement and to charge the other party for the additional costs caused by the delay – according to the usual rates of VekaBest.

15.11     If any provision of these Terms and Conditions does not apply or is in conflict with the public order provisions or the law, then only the respective provisions will be regarded as not having been written, yet the other general terms and conditions will remain in full force.

Article 16: Disputes and applicable law  

16.1        Dutch law governs any agreement concluded with VekaBest, also if all or part of an obligation is executed abroad or if the party involved in the legal relationship has his domicile there. The applicability of the Vienna Sales Convention is expressly excluded.

16.2        Any possible disputes relating to the agreement or that arise from this agreement will be exclusively resolved in first instance by the court having jurisdiction and located in the judicial district in which VekaBest is established at the time at which this agreement is concluded unless mandatory law prescribes differently.

16.3        If there is a lack of clarity regarding the interpretation of one or more of the provisions of these general terms and conditions, then the interpretation of such provision(s) must be made “according to the spirit” of these general terms and conditions.

16.4        Parties must only address the court after they have done their utmost to resolve the dispute in mutual deliberation.

16.5        To the extent that it is not expressly agreed otherwise in writing, all legal claims to which these general terms and conditions can lead for the other party prescribe after the expiry of one year as from the delivery date.

16.6        Third parties do not accede to any agreement between VekaBest and the other party based on a third-party clause in these terms and conditions or the agreement. Therefore, Article 6:254, sub-paragraph 1 of the Civil Code does not apply.

Article 17 Confidentiality  

The Client and VekaBest are obliged to keep confidential any confidential information that they have obtained from one another or from another source within the scope of their agreement. Information is confidential if this is communicated by another party or if this is caused by the nature of the information.

Article 18: General terms and conditions 

18.1        These terms and conditions have been deposited with the Chamber of Commerce in Eindhoven.

18.2        The version deposited most recently or, as the case may be, the version that applied at the time that the legal relationship was formed will always apply.

18.3        The Dutch text of these general terms and conditions will always be conclusive regarding the interpretation thereof.

 

User right of electronic products for (class) educational purposes

 

1: Definitions:

1. User right/Licence:

the right that VekaBest grants the Client to (have someone) use a Product in its organisation for educational purposes, with due regard for the provisions of these general terms and conditions;

2. Product:

computer software, data collections (databases) and/or other expenses, fixed at and/or listed on electronic data carriers, or by any other electronic means or in electronic form and which VekaBest made available or accessible to the Client, which may or may not be online, in the broadest sense of the word. With regard to the extent and the restrictions of the User Right, the Product is understood to include Updates, as well as other temporary additions to the Product;

3. Update(s):

any subsequent versions and new releases of a Product which VekaBest makes available to the Client.

2: Specifications and use:

2.1          The Product will be made available to the Client online unless agreed otherwise;

2.2          The Client is obliged to use the Product carefully with due regard for the indications and instructions provided by VekaBest. The Client will only allow competent persons in its organisation to use the Product.

2.3          VekaBest will at all times be entitled to give the Client more detailed (user) indications and/or other instructions relating to the use of the Product. The Client declares that he accepts such more detailed (user) indications and/or instructions and that he will observe them.

3: Scope of the user right and updates:

3.1          VekaBest grants the Client a non-transferable and non-exclusive user right for the product. The user right only contains the competences expressly allocated in these terms and conditions or, respectively, in the Agreement; apart from that, the Client is not in any way allowed to disclose, reproduce or change all or part of the product.

3.2          The User Right consists of the following actions: the loading, showing, consulting and use of a Product specifically for education (in class) and making the Product function in accordance with the accompanying written specifications of VekaBest.

3.3          The User Right is always granted subject to the condition of the Client’s full remittance in good time of the applicable payment for the Product.

3.4          The actions included in the User Right may be performed exclusively for the benefit of the Client’s own company or professional activities, yet never in such a way that these (can) lead to any form of (commercial) marketing of the Product or a part thereof by the Client or by a third party. The Client is entitled to use the Product in a class subject to the express regard of the provisions in this Article and, furthermore, only if such use concerns the use for instruction. The Client is not in any manner allowed to hand, transfer or make the Product, copies thereof or the User Rights thereto, available to any third party, encumber them with any right or contribute them to any company or any joint venture unless VekaBest has given its written consent to do so in advance.

3.5          Without prejudice to the provision in 3.2, the Client is not allowed to fully or partially integrate the Product or combined it with the software or data collections (which may or may not be electronic) of third parties or of the Client personally, except to the extent that the Client has obtained express written consent from VekaBest to do so or this is necessary for the intended planned use that VekaBest has for the Product.

3.6          If the Product is made available to the Client on one or more data carriers such as diskettes, CD-ROM or DVD disks, these will remain the property of VekaBest at all times. In this regard, no sale or ownership transfer to the Client will take place, without prejudice to the obligations of the Client regarding the data carriers and the risk transfer as regulated elsewhere in these terms and conditions.

3.7          If the Product for online use is made available to the Client, VekaBest will make every effort to ensure that the Client has access to the Product 24 hours per day (except during maintenance services). It is to be added here that there is no right to compensation for damages if there are malfunctions.

3.8          The Client is not allowed to make a spare copy of the Product.

3.9          The Client is not allowed to subject the Product to decompilation, reverse engineering or any other form of program code translation or processing.

3.10        Unless there is an agreement to the contrary, the User Right also includes the periodic subscription-based dispatch of Updates or, depending on the nature of the Product and/or making the Updates available online, the applicable payments for them at VekaBest, to be paid by the Client.

3.11        The Client will at all times grant VekaBest and the persons designated by VekaBest access to his spaces where the Product delivered by VekaBest is to be found and used, so that it can be inspected or given a maintenance service, and to ensure that the Client correctly complies with the Agreement and these general terms and conditions.

4: Hardware:

4.1          Unless there is an agreement to the contrary, the client will personally ensure that the necessary hardware is purchased and installed to be able to use the Product.

4.2          VekaBest is not liable for malfunctions or performance problems of the hardware used by the Client.

4.3          Article 4.2 also expressly applies to hardware that was delivered by suppliers whom VekaBest recommended to the Client, regardless of whether the invoicing of and payment for such hardware took place via VekaBest.

4.4          The Client is responsible for updating the software, including the anti-virus and anti-malware software installed on the hardware.

4.5          The Client is responsible for upgrading or replacing hardware if this is no longer suited for the use of (the further developed versions of) the Product.

5: Guarantee and liability concerning the Product:

5.1          In derogation from Article 13, the provisions of this article apply with regard to liability for defects in the Product. Defect as referred to in this article is only concerned if the Product does not function in accordance with the specifications that one may expect from such Product according to generally accepted standards.

5.2          After a (supposed) defect has been reported, VekaBest will examine whether the (supposed) defect is caused by the Product as such or by the way in which the Client uses the Product.

5.3          If the defect is caused by the Product as such, VekaBest will (have someone) repair the defect as quickly as possible at its own expense.

5.4          Activities to examine and/or repair defects which: cannot be reproduced or do not constitute a deviation from the specifications referred to in 5.1 or were caused by improper use of the Product or use that is not in accordance with the Documentation, unless the Documentation is defective or unclear or is caused by non-compliance with the prescriptions issued to the Client by or on behalf of VekaBest for the installation, implementation and/or use of the Product, unless the prescriptions are defective or unclear or caused by the use of the Product on or combined with equipment and/or software or other products that do not meet the (technical) specification provided to the Client by or on behalf of VekaBest (which may or may not be included in the Documentation) or consist of damage or loss of data or are caused by the defective functioning of equipment on or in which the Product is used (unless this was supplied by VekaBest and will be guaranteed or maintained) or are caused by defective functioning of mains voltage, telecommunication or network utilities or generated in any other manner by causes not attributable to VekaBest, will be paid for to VekaBest by the Client based on the respective commonly applicable rates of VekaBest if they have been performed by or on behalf of the VekaBest at the Client’s request.

5.5          Apart from the provisions in the previous sub-paragraphs of this article, the Client does not have any claim in whatever name, shape or form, vis-à-vis VekaBest for defects of any nature whatsoever in or relating to the Product. Any liability of VekaBest for the compensation of damage, including direct and indirect damage, which is understood to include immaterial damage, operational damage or damage caused by stagnation or any other damage interrelated with the Product and/or the Client’s use thereof, will be excluded, except to the extent that such damage is due to wilful intent or gross negligence of VekaBest, not including wilful intent or gross negligence of third parties engaged by VekaBest with the Client’s consent. Furthermore, the Client fully indemnifies VekaBest for third-party claims due to the above-mentioned damage(s).

5.6          Reporting a (supposed) defect will never grant the Client to suspend his payment obligations relating to the Product.

User right of electronic products and software 

The following applies with regard to (the user rights of) electronic products, software and hardware that VekaBest no longer offers at the time at which these general terms and conditions come into force:

if the other party prematurely purchased such products from VekaBest, the general terms and conditions that applied at the time of the purchase will remain in force.

User right of electronic products and software 

The following applies with regard to (the user rights of) electronic products, software and hardware that VekaBest no longer offers at the time at which these general terms and conditions come into force:

if the other party prematurely purchased such products from VekaBest, the general terms and conditions that applied at the time of the purchase will remain in force.

Winkelwagen
Winkelwagen = leegTerug naar Shop
Calculate Shipping