EK Kortingsknaller! Scoor 17 oefen-examens voor maar €9,90!
5/5
Al 50 jaar de allerbeste in verkeerstheorie

Privébeleid

[Click here for English version]

Intellectueel eigendom

Er rusten intellectuele eigendomsrechten van Veka Best Verkeersleermiddelen B.V. op al het cursusmateriaal waar u hierna toegang tot krijgt. U mag hierin geen wijzigingen aanbrengen en u mag het cursusmateriaal alleen gebruiken op de wijze zoals aan u beschikbaar gesteld via dit digitale platform.

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van Veka Best Verkeersleermiddelen B.V tevens handelend onder de naam VTO vervoer & logistiek. In dit privacy beleid wordt uiteengezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens die in het kader van de door ons aangeboden dienstverlening wordt verwerkt.

In dit beleid laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we met de persoonsgegevens doen. Het is voor ons belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. We verwerken de persoonsgegevens bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorgvuldig en veilig.

Dit privacy beleid kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele statement treft u altijd aan. Dit privacy statement, versie 2022, is op 8 augustus 2022 voor het laatst gewijzigd.

Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met onderhavig privacy beleid. Door akkoord te gaan met dit privacy beleid geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op de wijze zoals in dit statement genoemd.

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens zodat u online kunt leren voor examentrainingen, nascholing en e-learning. Ook verwerken wij de persoonsgegevens voor de bestelling en bezorging.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 1. Voornaam en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, betaalgegevens.
 2. Gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres voor registratie.
 3. Gegevens over het gebruik van de website door het gebruik van Cookies en Google Analytics.

 

Onze doelen voor het verwerken van de gegevens

 1. U kunt inloggen om gebruik te maken van de leeromgeving.
 2. U kunt een bestelling plaatsen op onze webshop en de bestelling betalen, waarna de producten worden toegezonden aan het door u aangegeven adres.
 3. Om contact met u op te nemen en om vragen te beantwoorden.
 4. Om de bestelling te kunnen volgen en om vragen over de bestelling te kunnen beantwoorden, om een bestelling retour te kunnen ontvangen en de bestelling te verwerken.
 5. Voor verwerking in ons klantenbestand en administratie i.v.m. facturatie, afhandeling vragen en klachten, uitvoering dienstverlening.
 6. Om de dienstverlening technisch mogelijk te maken.
 7. Om de gesloten overeenkomst met u uit te voeren.
 8. Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 9. Statistische gegevens zoals het totale aantal bezoekers, bezoekgedrag en demografische patronen te monitoren zodat we onze diensten kunnen verbeteren en aanpassen op de wensen van de klant.
 10. Technische problemen te diagnosticeren of op te lossen.
 11. Ten behoeve van de veiligheid van de website en de dienstverlening van ons, alsmede het tegen gaan van fraude en misbruik.
 12. Onze servers registreren automatisch bepaalde logbestandgegevens waaronder uw web bezoek, IP-adres, browsertype, pagina en URL waar u de website binnen komt of waar u de website verlaat, aantal klikken, landingspagina’s, bekeken pagina’s, etc.
 13. Voor archiefdoeleinden.
 14. Mailing over accountverificatie en wijzigen, bestelling of nieuwe functie van de website.
 15. U kunt u aanmelden voor nieuwsbrieven of marktonderzoek. Bij elke nieuwsbrief kun u zich weer afmelden. Bij het markonderzoek wordt aangegeven waarvoor uw gegevens worden gebruikt.

 

Gronden

De rechtsgronden waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

– uw toestemming.

– op basis van de uit te voeren overeenkomst.

– een wettelijke plicht.

We ontvangen de persoonsgegevens van uzelf. Ook is het mogelijk dat we de persoonsgegevens van derden ontvangen. We verwachten van deze derden dat zij de persoonsgegevens op basis van wettelijke grondslagen verwerken en aan ons overdragen.

Derden

Wij verkopen of verhuren geen persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming.

Bij de verwerking van gegevens kunnen wij derden inschakelen (bijvoorbeeld de serviceproviders), met hen hebben wij een overeenkomst gesloten aangaande uw persoonsgegevens en/of deze derden hanteren eigen privacy voorwaarden, denk aan de vervoerder van uw bestelde producten. Wij zullen verder alleen gegevens met derden delen indien we dat op grond van een wettelijk voorschrift verplicht zijn, of wanneer u toestemming hebt gegeven of wanneer doorgifte van gegevens noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening.

Privacy van kinderen

Kinderen van jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van de ouder of voogd. Zonder toestemming mag een kind jonger dan 16 jaar geen gebruik maken van onze dienstverlening.

De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger dient in het belang van het kind onder de 16 jaar dit privacy beleid te lezen en in de plaats van het kind de rechten van het kind uit te oefenen.

Wanneer wij erachter komen dat een kind jonger dan 16 jaar alsnog gebruik maakt van onze website zonder toestemming, zullen wij de persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen. Bij het aanmaken van een account dient een geboortedatum ingevuld te worden. Indien de geboortedatum niet overeenkomst met de minimumleeftijd, verschijnt er een verzoek waarbij de ouder of voogd toestemming dient te geven alvorens doorgegaan kan worden.

Beveiliging

Wij treffen voldoende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn passend, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw gebruiksnaam en wachtwoord.

Cookies

We maken gebruik van Cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt cookies uitzetten via de browser.

Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt om specifieke individuele bezoekers te identificeren. 

Google Analytics

Middels Analytics hebben wij inzage in het bezoekgedrag. Deze gegevens, waaronder uw IP-adres, worden opgeslagen op de servers van Google in de USA. In het privacy beleid van Google leest u meer hierover. Deze gegevens kunnen niet door ons worden gebruikt om specifieke individuele bezoekers te identificeren. 

Bewaren van gegevens

We bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is op grond van de hierboven omschreven doelen.  

Rechten betrokkene

U kunt op verzoek kennisnemen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Wanneer informatie onjuist is, kunt u verzoeken de gegevens aan te passen. Ook kunt u een toestemming intrekken. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, wordt aan u verzoekt uitvoering gegeven.

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan in dit beleid genoemd.

Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering of het maken van bezwaar kunt u richten aan de VekaBest t.a.v. Customer Support, De Dieze 22, 5684 PT Best of per e-mail t.a.v. Customer Support aan info@vekabest.nl.

Vragen over het beschermen van persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 040 – 2140080 of te mailen naar info@vekabest.nl

 

 

[ENGLISH VERSION]

VekaBest Verkeersleermiddelen Privacy Policy

This is the privacy policy of VekaBest Verkeersleermiddelen B.V, also trading under the name of VTO Transportopleidingen. This privacy policy contains an explanation of how we deal with personal data that are processed within the framework of the service provision we offer.

In this privacy policy we inform you what personal data we collect, why we collect them and what we do with them. We find it important that your data are dealt with carefully and we ensure that the personal information with which you provide us is dealt with confidentially. When performing our working activities, we process the personal data carefully and securely.

This privacy policy can change as necessary pursuant to new developments. You will always find the most up-to-date statement. This privacy statement, version 2018, was last changed on 22 March 2018.

By using our services, you agree with this privacy policy. By agreeing with this privacy policy, you consent to processing your personal data in the manner outlined in this statement.

Collection and use of (personal) data

We process the personal data so that you can learn online for examination training sessions, in-service training and e-learning. We also process the personal data for the order and delivery.

We process the following data:

 1. First name and surname, gender, date of birth, address details, telephone number and email address and payment details;
 2. User name, password and email address for registration;
 3. Data on the use of the website by the use of Cookies and Google Analytics.

 

Our objectives for processing the data

 1. You can log in to use the learning environment;
 2. You can place an order on our webshop and pay the order, after which the products are sent to the address you have provided;
 3. To contact you and to answer questions;
 4. To be able to follow the order and answer questions about the order, to be able to receive an order that has been returned and to process the order;
 5. For processing purposes in our client database and administrative work relating to invoicing, dealing with questions and complaints and performing the service provision;
 6. To make the service provision technically possible;
 7. To execute the agreement concluded with you;
 8. To further develop and improve our service provision;
 9. To monitor statistical data such as the total number of visitors, visitor behaviour and demographic patterns so that we can improve our services and adjust them to the clients’ wishes;
 10. To diagnose or solve technical problems;
 11. For website security and our service provision purposes, as well as to combat fraud and misuse.
 12. Our servers automatically register certain log file data, including your visit to the website, IP address, type of browser, page and URL through which you enter or leave the website, the number of clicks, landing pages, pages viewed, etc.;
 13. For archiving purposes;
 14. To send out mailing regarding account verification and for changes, orders or new functions of the website;
 15. You can log in for newsletters or market research; you can log off again with every newsletter; the reason why your data are used is indicated in the market research.

 

Grounds
The legal grounds on which we base our processing of your personal data are:

 • your consent;
 • the agreement to be executed;
 • a legal obligation.

We receive the personal data from you personally. It may be that we receive the personal data from third parties. We expect such third parties to process the personal data based on the legal grounds and to transfer them to us.

Third parties

We do not sell or let to third parties any personal data without your consent.

When processing data we can engage third parties (service providers, for example); we have concluded an agreement with them regarding your personal data and/or such third parties, for example the transporter of the products you ordered, have their own privacy terms and conditions. Furthermore, we will only share data with third parties if we are obliged to do so on the grounds of a prescription by law if you have given your consent or if the transmission of data is necessary within the scope of the service provision.

Privacy of children
Children younger than 16 years must have the permission of their parent or guardian. A child under the age of 16 may not use our service provision without permission.

The parent(s) or legal representative must read this privacy policy in the interests of a child under the age of 16 and must exercise the rights of the child in its place.

However, we will remove the personal data as quickly as possible if we find out that a child younger than 16 years is using our website without permission. A date of birth must be filled in to create an account. If the date of birth does not coincide with the minimum age, a request will be shown according to which the permission of the parent or guardian must be given before proceeding.

Security
We take adequate technical and organisational measures to secure personal data against loss or any form of unlawful processing. These measures are appropriate, taking into account the state-of-the-art and the costs for execution, a suitable security level having regard to the specific risks accompanying the processing and nature of the data to be protected. The measures are also aimed at preventing unnecessary collection and further processing of personal data. You are personally responsible for keeping your user name and password confidential.

Cookies
We use Cookies. A cookie is an uncomplicated small file that is sent together with pages of this website and which your browser stores on the hard disk of your computer. We use cookies to remember your settings and preference. You can disable cookies through the browser. These data cannot be used to identify specific individual visitors.

Google Analytics
We have access to the visitor behaviour through Analytics. These data, including your IP address, are stored on the servers of Google in the USA. You will read more about this in the Google privacy policy. We cannot use these data to identify specific individual visitors.

Storing data
We do not store data any longer than is strictly necessary on the grounds of the objectives outlined above.  

Data subject’s rights
If you so request, you can access your personal data that we process. If the information is incorrect, you can request us to adjust the data. You can also withdraw any consent. Your request will be implemented as quickly as possible but no later than within 30 days.

You can object to the use of your personal data if such data are used for purposes other than those stated in this policy.

You can address requests for access, rectification or removal of data or objections to VekaBest, Attn. Customer Support, De Dieze 22, 5684 PT Best or by email, Attn. Customer Support at info@vekabest.nl.

Do you have any questions on personal data protection? Then please contact us by calling us at 040 – 2140080 or sending us an email to info@vekabest.nl

Winkelwagen
Winkelwagen = leegTerug naar Shop
Calculate Shipping